Dofinansowania

Dofinansowania

Na szkolenia zawodowe, jakie oferujemy w EduSimp, możesz otrzymać nawet 100% dofinansowania w urzędzie pracy, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jeśli będzie taka potrzeba, pomożemy Ci w procesie naboru i składania wniosku.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie bezrobociu związanemu z zanikaniem niektórych zawodów, wynikającym z dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy. Inwestycja w potencjał kadrowy i jego rozwój poprawia zarówno konkurencyjność firm jak i samych pracowników.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Mikroprzedsiębiorcy (jednoosobowa działalność gospodarcza oraz firmy zatrudniające do 10 pracowników): 100% kosztów kształcenia.

Pozostałe firmy: 80% kosztów kształcenia. 

Gdzie składasz wniosek?

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne składasz do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę Twojej firmy lub pracodawcy, zgodnie z terminami naboru określonymi przez dany urząd.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie firmy, które zatrudniają co najmniej jedną osobę na umowę o pracę.

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

Na doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które zostaną zaspokojone dzięki środkom KFS, na kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których weźmiesz udział Ty lub Twoi pracownicy, na badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne, na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Rekonwersja kadr

EduSimp uczestniczy również w programie związanym z rekonwersją kadr. Polega on na wspieraniu wojskowych, którzy ukończyli czynną służbę, w znalezieniu nowego zawodu i ułatwienie im ponownej adaptacji w społeczeństwie. 

Każdy były żołnierz otrzymuje od państwa określoną kwotę, którą ma przeznaczyć na szkolenia. Wierzymy, że nasze kursy zawodowe oraz możliwość znalezienia dzięki nam nowej pracy, jest dla byłych żołnierzy szansą kontynuowania ciekawego i aktywnego życia zawodowego.